Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Betänketid vid skilsmässa

Ett äktenskap kan upphöra genom att en av makarna avlider eller genom att makarna beviljas skilsmässa. Skilsmässa beviljas av domstol. Om man har gift sig kyrkligt eller borgerligt spelar inte någon roll - det är alltid en domstol som handläggar ansökan.

Vilken domstol som ska handlägga en skilsmässoansökan bestäms av den ort där makarna har sin hemvist. Har makarna sin hemvist på skilda orter kan ansökan handläggas av olika tingsrätter. Med hemvist avses vanligtvis den ort där man är folkbokförd.

Är makarna överens om att ansöka om skilsmässa är huvudregeln att de har rätt till omedelbar äktenskapsskillnad. Från denna huvudregel finns dock ett par undantag där äktenskapsskillnaden måste föregås av en betänketid om sex månader innan den kan beviljas av domstolen. Dessa undantag är som följer:

  1. När båda makarna begär betänketid
  2. När endast en av makarna vill skiljas
  3. Någon av makarna har vårdnad om och bor tillsammans med barn under 16 år. Det saknar betydelse om barnet är makarnas gemensamma eller om det enbart är den ena makens barn.

Vid gemensam ansökan om skilsmässa löper betänketiden från och med den dag ansökan om äktenskapsskillnad registrerades vid tingsrätten. Är det endast en av makarna som ansöker om skilsmässa räknas betänketiden från och med den dag då den andre maken delgavs ansökan om äktenskapsskillnad.

När sexmånadersfristen löpt ut måste någon av makarna, eller båda makarna, ansöka om fullföljd av skilsmässan för att domstolen ska bevilja den. Domstolen meddelar således inte någon skilsmässa per automatik när betänketiden löper ut efter sex månader.

Dessutom måste ansökan om fullföljd skilsmässa ske inom ett år från den dag då den ursprungliga ansökan lämnades in till domstolen.

Sker inte ansökan om fullföljd skilsmässa inom ett år så förfaller ansökan helt och hållet varefter domstolen skriver av ärendet. Vill makarna därefter skiljas måste de göra om hela proceduren med en ny ansökan, betänketid och fullföljd för att deras ansökan ska beviljas.

Har makarna levt åtskilda i två år krävs inte någon betänketid. I dessa fall kan makarna skicka in ett så kallat "särlevnadsintyg" till tingsrätten som styrker att de levt åtskilda i två år varefter domstolen omgående kommer att bevilja ansökan om äktenskapsskillnad.

Det finns även andra situationer där kravet på betänketid bortfaller. Detta avser situationer där en make kan bevisa att han eller hon har tvingats att ingå äktenskap före arton års ålder och utan någon myndighets tillstånd. Kravet på betänketid bortfaller även om äktenskap ingåtts trots att makarna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon, liksom vid tvegifte.

22 Feb 2013