Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Näringsutvecklingen i Enköping

Svenska basnäringarna

Under de senaste 150 åren har de svenska basnäringarna radikalt förändrats. Från att på 1870-talet varit ett utpräglat jordbrukssamhälle med många invånare som arbetade med jordbruk, boskapsskötsel, skogsbruk och fiske blev vi gradvis ett utpräglat industri- och hantverkssamhälle. I takt med att många av våra basindustrier flyttade sin tillverkning utomlands övergick Sverige till att bli ett handels- och tjänstesamhälle.

Enköpings basnäringar

Den här allmänna utvecklingen av basnäringar gäller förstås även för Enköpings kommun, dock med vissa undantag:

  • Enköping är  - och har alltid varit - en utpräglad jordbrukskommun. Jordmånen är bördig eftersom mycket åker tidigare varit sjöbotten. Jordarna lämpar sig därför synnerligen väl för spannmålsodling.
  • Under 1900-talet dominerades Enköpings näringsliv av företag inom Bahco-koncernen som tillverkade handverktyg och ventilationsverktyg.

De här förhållandena har bidragit till att den för landet kraftiga minskningen av yrkesverksamma inom jordbruket inte varit lika omfattande hos Enköpings Kommun som vi upplevt en kraftig expansion inom verkstadsindustrin, främst Bahco.

Att näringssektorns offentliga tjänster ökat så markant under de senaste årtiondena beror på statliga satsningar på S1 (regementet) samt kommunaliseringen av skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

Enköpings kommun i brytningstider

Kommunens näringsliv

Av hundra yrkesverksamma inom Enköpings Kommun år 2008 arbetade 42 inom offentliga tjänster, 33 inom handel och samfärdsdel, 19 inom industri- och hantverk och 4 inom jordbruket. Jordbruket sysselsätter alltså förhållandevis få kommuninvånare, men har ändå varit klart överrepresenterat om vi jämför med landet som helhet.

Inom Enköpings Kommun arbetar nu nästan fyra gånger fler inom jordbruket än landets genomsnitt. Sedan 1990-talet har offentliga tjänster också varit fler än landets genomsnitt. Under 1970-talet var även verkstadsindustrin något överrepresenterad.

Näringsliv i förändring

Under de 40 åren från 1970 till idag har kommunens näringsliv och arbetsmarknad genomgått en snabb förändring. Inom de traditionella näringarna - jordbruket och tillverkningsindustrin - har arbetstillfällena minskat på grund av rationaliseringar och företagsfusioner.

Redan i slutet av 1960-talet flyttade elektronikföretaget Selfa. Under 80-talet upphörde både textilföretaget Hettemarks och Arlas mejeri. 1990 revs Nordströms Linbanors fabrikslokaler, den traditionella verksamheten bantades avsevärt och köptes upp av branschens storföretag.

Under 2000-talets första årtionde köptes Bahcos anrika verktygs- och ventilationsföretag av sina multinationella branschjättar och flyttade produktionen från Enköpings Kommun.

Bredare branschmix

För att göra kommunen mindre sårbar för företagsnedläggelser inom dominerande branscher började kommunen redan under 1990-talet målmedvetet arbeta för att skapa ett näringsliv med en bredare branschmix.

Satsningen har varit förhållandevis lyckosam och det lokala näringslivet har fått tillskott främst inom logistik, tjänste- och servicenäringar, tillverkning och service inom ventilationsområdet samt hästsport och andra lantbruksnära verksamheter.

Många småföretagare

Enköping är numera en utpräglad småföretagarkommun med sammanlagt cirka 4200 företag. 90 procent av företagen är typiska småföretag med mindre än fyra anställda. Under det senaste årtiondet har företagandet ökat med 600 företag som skapat drygt 2000 nya jobb.

11 Dec 2012